ΕΚΠ 50 – Συμμετοχή σε τμήμα

50.00

SKU: ekp50-tmima Category:

Περιγραφή

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Σκοπός αυτής της Θεματικής Ενότητας είναι η κατανόηση των σταδίων εξέλιξης του παιδιού από την προσχολική ηλικία μέχρι την εφηβεία. Ειδικότερα εξετάζονται:

– Οι πρώτες σχέσεις του παιδιού με τα άτομα που τα φροντίζουν, καθώς και η σημασία που έχουν οι σχέσεις αυτές για την εξέλιξή του.
– Ο ρόλος της γλώσσας ως εργαλείου επικοινωνίας και σκέψης.
– Πώς μαθαίνουν τα παιδιά  στην προσχολική και τη σχολική ηλικία. Πώς οι γονείς και οι άλλοι ενήλικες διδάσκουν τα παιδιά στη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας και πώς διαφοροποιείται η διδασκαλία και η μάθηση στο σχολικό περιβάλλον.
– Ποιος είναι ο ρόλος του ίδιου του παιδιού σε αυτή τη διαδικασία μάθησης και γενικά στην ίδια του την εξέλιξη.
– Ποια είναι η σημασία των φιλικών σχέσεων για την κοινωνική, γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού.
– Πώς οι έφηβοι διαπραγματεύονται το θέμα της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας τους στον τρόπο σκέψης και δράσης.
– Στην προσέγγιση αυτή υιοθετείται η κοινωνιοπολιτισμική οπτική, αφού το παιδί που εξελίσσεται είναι προϊόν συγκεκριμένων πολιτισμικών πρακτικών και συγκεκριμένων κοινωνικών διεργασιών και σχέσεων.